Sampermans haalt slag thuis tegen Sportoase

Etienne Sampermans uit Mal heeft een slag thuis gehaald in zijn strijd tegen het sportcomplex in zijn achtertuin. De Raad voor vergunningsbetwistingen heeft de twee stedenbouwkundige vergunningen voor enerzijds het aanleggen en bouwen van voetbalvelden en een overdekte tribune en anderzijds het bouwen van een sportcomplex opnieuw vernietigd. Dit gebeurde een eerste keer ook al op 07 februari 2011 ingevolge een Arrest van de Raad van State.

“De Raad oordeelt dat ook het BPA "Industrieterrein Tongeren-Oost, deel 2 Blauwe Geit partiële herziening 1 sporthal" onwettig is en buiten beschouwing moet gelaten worden. De stedenbouwkundige vergunningen van 29/08/2011 gesteund op dit onwettig BPA missen hierdoor een juridisch correcte grondslag en worden vernietigd. Samengevat betekent het dat de stad Tongeren zich terug in de illegaliteit bevindt”, glundert Sampermans.

Het stadsbestuur ziet er helemaal geen graten in. “Hoewel de Stad Tongeren nog niet officieel in kennis is gesteld van de arresten van de raad voor vergunningsbetwistingen waarbij de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van Sportoase zouden vernietigd zijn, moet opgemerkt worden dat het gaat om een vergunning die is verleend op basis van een BPA van 2006,” reageert stadssecretaris Luc Houbrechts. Inmiddels heeft de stad een gemeentelijk RUP uitgevaardigd op basis waarvan een nieuwe vergunning is aangevraagd en waardoor het BPA achterhaald is. “Tegen dit RUP werd een beroep tot schorsing ingesteld bij de Raad van State, maar dat werd verworpen bij arrest van 3 juni 2013. Op basis van dit RUP zal dus eerstdaags een definitieve vergunning verleend kunnen worden. Het voortbestaan van Sportoase zal hiermee dus definitief verzekerd zijn”, concludeert de stadssecretaris.

{fshare}