Wijnproeverij voor KFC Heur-Tongeren

Gisteren hield KFC Heur Tongeren een wijnproeverij i.s.m. wijnhuis Christiaens. Het evenement vond plaats in de kantine op Kleinveldje, de thuishaven van de jeugdploegen.
Bij iedere aankoop werd het grootste deel afgedragen aan de voetbalclub. De aanwezigen konden goede wijnen kopen, aan een scherpe prijs, en tegelijkertijd de club een warm hart toedragen. 

bijdrage: Nico Francois

Lichting van beslag

Vandaag worden in Overrepen goederen en rollend materieel teruggehaald die op 26 oktober in beslag werden genomen bij het bedrijf CH Trucking and Renting. Het bedrijf van Marie-Claire Hayen was gevestigd op een terrein langs de Sint-Truidersteenweg in Piringen. Een Tongerse notaris had de woning gekocht en liet het terrein ontruimen onder toezicht van de lokale politie. 
Volgens eigenares Marie-Claire Hayen is het eigendomsrecht met de voeten getreden. De goederen werden overgebracht naar veilinghuis Lussis in Overrepen. Hayen startte een procedure tot 'revindicatie' en de rechtbank besliste dat ze haar goederen weer mag gaan ophalen. Ze nam een gerechtsdeurwaarder onder de arm. Voor het opslaan van de goederen wacht er een factuur van 1.600 euro. "Dit voorval betekent een imagoschade voor ons bedrijf dat gespecialiseerd is in pellets en brandhout", weet Hayen. Ze heeft intussen een terrein gehuurd op Overhaem om de handel voort te zetten.
 

Nog 2 boeken over Tongeren

Vanavond zijn in het stadsarchief 2 boeken over Tongeren voorgesteld: het ene over De Grote Markt en het andere met stadsgezichten en Tùngerse kal. 

*Het zijn uitgaves van het KLGOG en dus mocht voorzitter Alain Colette de talrijke aanwezigen verwelkomen. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om promo te voeren voor de vereniging: "Het KLGOG bestaat al 165 jaar  en heeft heel wat gerealiseerd: het vrijwaren van de omwalling en de oprichting van het GRM. Wie lid wordt, krijgt gratis toegang tot het GRM, voortaan zelfs ook tot de tijdelijke expo's. Het lidgeld bedraagt 15 euro en heirvoor ontvang je 4x/jr ons tijdschrift". 

*Erfgoedschepen Gerard Stassen beschouwt de publicaties als 'een eerbetoon aan het prachtige verleden van onze stad'. "Het boek over De Grote Markt, het fotoboek van Albert Knapen, de DVD van Tijs Posen en de brochure van Flor Hansen over de telegrafie vormen een mooi pakketje voor onder de kerstboom". 

*Stadsarchivaris Steven Vandewal mocht zijn publicatie over De Grote Markt voorstellen: "Ik ben al 15 jaar bezig met een studie over stadsontwikkeling in Tongeren. Er zijn bronnen beschikbaar vanaf de 14de eeuw. Het merendeel van de woningen op de Markt dateert uit de 15de eeuw, een groot gedeelte uit de 14de en zelfs uit de 13de. Tot de 15de eeuw was het uitzicht 'Bokrijkachtig' met houten huizen en strooien daken. De 'verstening' is na 1467 gestart. De Markt telde heel wat herbergen. De oudste horecazaak bevond zich waar nu De Casque is. Er waren heel wat ridders onder de bewoners en patriciërsfamilies en ambachtskamers. Het schepenhuis bevond zich waar nu huis Matton is. Alle huizen hadden een naam, hetgeen een grote continuïteit in bewoning betekent. Er waren amper schuren of werkplaatsen. Tussen Van Heers en Matton stonden 3 huizen tot in 1860. Zilversmid Binon woonde ook op de Markt". 
In het boek vindt je info per huis en per perceel. 
"Het is nooit af. aanvullingen zijn altijd welkom". Steven draagt het boek op aan wijlen Henry Baillien (+1982). Die maakte een manuscript over de Markt. 

*Albert Knapen mocht de rij afsluiten. In 'Tongeren & Tùngers' kan je kennismaken met 60 stadsgezichten en 263 keer 'Tùngerse Kal': "In 2012 zag ik op Facebook regelmatig foto's van oude Tongerse prentkaarten verschijnen. Die werden geplaatst door Nico Olislagers en Johnny Lysens. In het stadsarchief heb ik de 3800 postkaarten van Luc Brône mogen fotograferen en dus kon ik zelf ook oude foto's op Facebook plaatsen. Op de Internetgazet ontdekte ik collages die Patrice Goffin plaatste: een oude postkaart, aangevuld met een recente foto van dezelfde plek. Dat kan ik ook en op vraag van Steven Vandewal heb ik dit in een boek gegoten. Ik heb er veel plezier aan beleefd". 
De 'Tùngerse Kal'  heeft Albert in 'De Piepel' leren kennen dankzij Maria Latet. 

Beide boeken zijn te verkrijgen in het Stadsarchief

Budget 2018

Het schepencollege heeft deze middag het budget 2018 toegelicht/

Vanaf de begroting 2014 kan een begrotingsevenwicht gerealiseerd worden en dit bij gelijkblijvende personenbelasting (8,5 procent) en onroerende voorheffing (1.250 opcentiemen).  Doordat er gedurende de volledige legislatuur voorzichtig begroot werd, vertoont de rekening telkens een beter resultaat dan de begroting. De rekening 2016 sloot af met een overschot van 12.008.790 euro, terwijl slechts 1.045.622 euro begroot was.

Investeringen

Het huidige stadsbestuur heeft  deze legislatuur steeds het accent gelegd op investeringen. In het laatste bestuursjaar zal dit niet anders zijn. In 2018 zal de totale investeringsenveloppe 15 mio euro bedragen. De volledige realisatie van de geplande investeringsprojecten (tot 2020) bedraagt 26, 5 mio.
Globaal genomen werd er deze legislatuur voor afgerond 65 miljoen aan investeringen gedaan. Van die 65 miljoen werd slechts 1/3 (21.500.000 euro) met leningen gefinancierd. 
Het beleid van dit bestuur belast ook de volgende legislatuur niet. In 2019 zal de schuld zakken naar 40,36 miljoen. In 2020 zakt de schuld zelfs naar 37,02 miljoen.

De schuld per inwoner uit de jaarrekening 2015

  • Tongeren: 1.381 euro
  • Genk: 1.473 euro
  • Hasselt: 1.605 euro
  • Sint-Truiden: 1.627 euro
  • Bilzen: 1.796 euro

Exploitatie

De belangrijkste wijziging in het exploitatiebudget is de integratie van het GRM in het budget van de stad. De bijkomende uitgaven worden echter gecompenseerd door eenzelfde verhoging van de ontvangsten, waardoor het een budgetneutrale operatie is. De exploitatie-uitgaven, zonder rekening te houden met de exploitatie van het Gallo Romeins Museum stijgen met slechts 305.000 euro. Terwijl er toch een aantal nieuwe initiatieven volledig vervat zitten in 2018 (Teseum, Mulkenhal en zwembad).

Personeel

Bij de start van de legislatuur werd een reductie van 10 procent voltijdse equivalenten voorgesteld. Eind 2018 zullen er 10,8 procent minder VTE’s zijn. We zijn dan van 242,74 VTE’s naar 216,53 VTE’s geëvolueerd.

NIEUW IN 2018

Cultuur en Toerisme

Gallo Romeins Museum

Vanaf 1 januari 2018 wordt het museum volledig overgedragen van de Provincie Limburg naar de stad Tongeren. Tot dusver werd het GRM ingedeeld in de categorie ‘landelijk museum’. Tot dusver bracht het museum de geschiedenis van een regio in beeld die overeenkomt met de grenzen van onze provincie. Die willen we verruimen naar de vroegere grenzen van de ‘civitas Tungrorum’. Dit laat toe om Euregionaal aan de slag te gaan.

Het GRM verwierf naam en faam door zijn tijdelijke expo’s. Deze traditie willen we uiteraard voortzetten.  De voorbereidingen voor de volgende 3 tijdelijke tentoonstelling zijn inmiddels gestart. De eerstvolgende tijdelijke tentoonstelling(opening 12 oktober 2018) is ‘Stonehenge – The exhibition’. 

Stadsfestival MoMeNT

In 2018 komt er een vervolg op MoMeNT. In de volgende editie zullen we nog meer inzetten op de realisatie en presentatie van eigen producties.  

Toerisme  

Toerisme is een belangrijke economische factor voor Tongeren. Gemiddeld overnachten 40.000 toeristen op jaarbasis in onze stad (economische impact van 5,5 mio per jaar) in één van de 37 logiesverstrekkende bedrijven (met een totale logiescapaciteit van 488 bedden).

-          Archeologische site onder de basiliek – met deze realisatie zal het museumkwartier  voltooid zijn: het GRM, het Teseum (met zowel de schatkamer als de archeologische site) en de basiliek
-          Openstellen toren OLV-basiliek
-          De voltooiing van het volledige wandelroutenetwerk, m.a.w. 200 km wandelplezier op Tongers grondgebied
-          uitbouw natuurtoerisme in Kevie
-          de uitbreiding van het toeristisch fietsroutenetwerk met de aanleg van het fruitspoor
-          Gastronomie: Limburg telt 13 restaurants met Michelinsterren (3 in Tongeren). De bijhorende campagne Foodies Tongeren loopt verder in 2018.

Begijnhofkerk

De begijnhofkerk werd overgedragen van het AGB naar de stad Tongeren. Er werd een beheersplan opgemaakt dat noodzakelijk is om een betoelaging voor restauratie te verkrijgen. In 2018 staan de eerste dringende instandhoudingswerken ingepland. Hiervoor wordt een budget van 300.000 voorzien.

Economie, Middenstand

Plusplan blijft behouden

Het Plusplan heeft ontegensprekelijk een positieve invloed op de verbetering van het stadscentrum. In de begroting 2018 is 250.000 euro voorzien om het systeem van premies zoals omschreven in het Plusplan met nog een jaar te verlengen. In 2017 werden er 16 opstartpremies uitgereikt. De afgelopen 3 jaren werden er 50 renovatiepremies aangevraagd.

Bedrijven

In het nieuwe RUP wordt de uitbreiding van de KMO-zone Noord mogelijk gemaakt zonder inbreuk te doen aan het karakter van de omgeving. Er kunnen enkel kantoren, ambachtelijke en KMO-activiteiten met een lokaal karakter en met een beperkte omvang terecht. Het bestaande fruitspoor wordt gewaarborgd en er wordt door de aanleg van een brede groenbuffer optimaal rekening gehouden met bestaande woningen in het gebied.

Voor de uitbreiding van Tongeren-oost werd er een privépartner gevonden in Cordeel Group nv. De ontwikkelaar staat in voor de verwerving van alle gronden binnen het projectgebied en staat in voor de aanleg en ontsluiting van het gebied. Op Tongeren-oost zijn er vandaag 33 bedrijven gehuisvest, goed voor 1.857 werknemers.

Sport, Jeugd en kinderopvang

De voorbije jaren werden grote inspanningen geleverd op het vlak van infrastructuur voor zowel clubs als individuele sporters. De aandacht gaat nu meer naar de ondersteuning en organisatie van sportieve evenementen zoals de Ronde van Limburg en de Baloise Belgium Tour. 

In de zomer vonden 1.660 kinderen hun weg naar de Mulkenhal om deel te nemen aan speelpleinwerking. In de buitenschoolse kinderopvang worden dagelijks gemiddeld 126 kinderen opgevangen.

De Kevie

De stad investeert jaarlijks 30.000 euro om de Kevie uit te bouwen. Bij LSM (Limburg Sterk Merk) wordt in 2018 500.000 euro vrij gemaakt voor de uitbouw van natuurrecreatief toerisme in dit gebied. Er komen zichtbare toegangspoorten, een onthaalcentrum en een uitkijktoren. De bestaande fietsverbinding tussen Tongeren en Maastricht geeft de mogelijkheid aan de ca. 175.000 inwoners van deze regio om op een recreatieve manier elkaars regio te leren kennen en dus een (economische) meerwaarde te genereren.

Welzijnscampus De Motten

Op De Motten werden alle welzijnsdiensten geconcentreerd. Sociaal Huis De Semper, dienstencentrum De Piepel en het woonzorgcentrum zijn intussen vaste waardes. Het woonzorgcentrum breidde uit met 10 woongelegenheden, een nieuwe cafetaria. Nieuw voor 2018 is het Huis van het Kind. Hier zal sterk ingezet worden op het bestrijden van kinderarmoede. Het OCMW heeft deze legislatuur een vertrouwensband met meer dan 100 financieel kwetsbare gezinnen met kleine kinderen opgebouwd en ondersteunt deze gezinnen zowel financieel als immaterieel. Tongeren ontvangt als enige Limburgse stad een jaarlijkse subsidie van  84.000 euro voor ‘brede gezinsondersteuning’ 

Het sociaal huis De semper fungeert - naast haar belangrijke basisopdracht rond financiële en gespecialiseerde hulpverlening - steeds meer als de motor die het lokaal kansenbeleid bespreekbaar maakt, coördineert en afstemt. 

Bijkomende A.E.D. toestellen + opleidingen te Tongeren

Omdat nog te veel burgers het slachtoffer worden van een hartfalen, verhoogt Stad Tongeren het aantal A.E.D. toestellen op haar grondgebied. Jaarlijks schenkt stad Tongeren minstens 1 defibrillator aan een sportclub.

Het is ook de bedoeling om A.E.D. toestellen te plaatsen op openbare plekken.  Zo werden onlangs toestellen opgehangen aan de buurthuis te Riksingen en schutterijzaal te Overrepen (foto).
Een AE.D. toestel analyseert het hartritme en geeft een stroomstoot bij een levensbedreigende hartritmestoornis De overlevingskansen van het slachtoffer stijgen met 50 tot 70%. Hoewel het toestel gesproken instructies geeft, is de correcte bediening in een paniek situatie niet vanzelfsprekend.  Snel en adequaat handelen is de boodschap.
"Veel mensen aarzelen en durven het toestel niet te gebruiken. Stad Tongeren en het plaatselijke Rode Kruis slaan de handen in mekaar. Verenigingen of organisaties die dit wensen kunnen tegen sterk verminderde prijs een reanimatiecursus volgen bij het plaatselijke Rode Kruis", weet schepen Jos Schouterden (Welzijn)

Interesse?   Rode Kruis Tongeren
                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
                   Tel.: 0478  881747
Info?           Schepen Schouterden
                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                   Tel.: 012.8000095

Winnaars marktactie 07 dec.

Ook dit jaar organiseren de marktkramers weer een eindejaarsactie om hun klanten te belonen. Elke donderdag van december worden er 5 gevulde trolleys verloot die gevuld zijn met producten van de markt (waarde inhoud €125, waarde trolley €65). Bij aankoop op de donderdagmarkt ontvangt men een deelnameformulier dat men ingevuld moet deponeren in de rode urne. 

De trekking vindt plaats om 12u stipt, vlakbij Ambiorix. De winnaars moeten wel aanwezig zijn om in aanmerking te komen. 

Dit zijn de eerste weekwinnaars:
- Paulette Vanhaeren
- Dilly Houben
- Chris Vanherf
- Viviane Goffin
- Godelieve Vrancken

Lezing in GRM

Donderdag 7 december geeft Riet Van Cleuvenberge een lezing over de Via Francigena naar Rome 
De Via Francigenade weg van de Franken, is de middeleeuwse weg die het Engelse Canterbury verbindt met het graf van Petrus in Rome. In de 10de eeuw werd deze route voor het eerst beschreven door bisschop Siegeric die in het jaar 990 Rome bezocht. Van zijn reis hield hij een uitgebreid dagboek bij, dat bewaard is in het British Museum in London. De route liep, en loopt vandaag nog, door Engeland, Frankrijk, Zwitserland en uiteindelijk Italië. Ze vormt de basis voor de pelgrimsweg die tienduizenden sinds de Middeleeuwen vanuit deze landen naar Rome, naar het graf van Petrus stappen. Geen route in Europa was zo belangrijk voor de handel en voor de uitwisseling van kunst en cultuur als deze route. Daarom is vandaag de Via Francigena erkend door de Raad van Europa als Europees Cultureel Erfgoed. Wat meer is: vanuit de Italiaanse regio’s wordt nu gewerkt om de route van Siegeric, de Via Francigena, erkend te laten worden als Unesco-Werelderfgoed. 
Reden genoeg dus om deze tocht mee te beleven op deze avond over de Via Francigena aan de hand van beeldmateriaal van Riet Van Cleuvenbergen die vanuit Tongeren de Via Francigena - bijna 2000 km – stapte. 
Zoals het pelgrims past vertrok ze thuis, om langs de kortste weg - via de Maasvallei, de heuvels van de Franse Ardennen en Bourgondië - in Clairvaux aansluiting te vinden op deze historische route. Door de Franche-Comté en de heuvels van de Jura ging het naar het meer van Geneve waar de Alpen zichtbaar werden. Langs het dal van de Rhône, ook gebruikt door Napoleon toen hij in 1800 Italië binnenviel, komt men aan de Grote St Bernhard, om dan de Vallée d’Aosta in te duiken.  De Via Francigena is een Europese pelgrimsweg vol betekenis, schoonheid en uitdagingen.
Aanvang: 20u en de toegang is gratis
 

Toeristische infofolder 2018

De vernieuwde toeristische infogids is er!

Naar jaarlijkse traditie pakt Toerisme Tongeren tijdens eindejaar uit met een nieuwe toeristische infogids. Zo’n 25.000 exemplaren van deze publicatie rolden de afgelopen dagen van de drukpers en dit in vier talen!
Naast een overzicht van de toeristisch relevante highlights met tijdloze info over de attracties, presenteert de gids alle nieuwigheden op vlak van ontspanning, daguitstappen, gastronomie, horeca en logies.

Ook dit jaar stond het Tongerse design bureau Made by us in voor het ontwerp van de brochure. De look and feel van de publicatie oogt fris. Het resultaat mag er zijn: een compacte, vlot leesbare brochure met een strak design en knap beeldmateriaal van de hand van de Tongerse fotograaf Tijs Posen. Toerisme Tongeren besteedt veel aandacht aan de vormgeving van de brochure. Het geeft onze stad immers onmiddellijk een instant profiel, een imago. De visuele uitwerking roept associaties op en de eerste indruk van een toerist is vaak bepalend voor het kiezen van een reisbestemming.

Schepen van Toerisme, Marc Hoogmartens: “Met veel enthousiasme zetten we Tongeren als aantrekkelijke stad in de kijker voor bezoekers uit alle windstreken. We blijven dan ook inzetten op de verbetering van onze toeristische dienstverlening en daar hoort het ter beschikking stellen van een klantvriendelijke brochure met niet te missen info over Tongeren bij. De brochure maakt de bezoeker wegwijs in het vaste toeristische aanbod van Tongeren.” 

Burgemeester Patrick Dewael: “Ook 2018 heeft op toeristisch vlak voor onze stad heel wat te bieden.  Vanaf 1 januari ek. wordt het beheer inzake het Gallo-Romeins Museum overgedragen aan de stad Tongeren; Verder zullen wij voorjaar 2018 ons lokaal wandelnetwerk voltooien; Tijdens de zomermaanden barst de 2e editie van ons cultuurfestival ‘MoMeNT’ dan weer in alle hevigheid los; Tenslotte opent – bij wijze van spreekwoordelijke kers op de taart – in de loop van 2018 de ‘ondergrondse archeologische museumsite’ in het Teseum.  Dit alles maakt van Tongeren – in combinatie met het bestaande aanbod (antiekmarkt, begijnhof, enz.) – meer dan ooit voorheen de ideale bestemming voor een daguitstap of nog beter, een meerdaags verblijf.”

De toeristische gids is gratis en is verkrijgbaar bij het toeristisch onthaalpunt van Tongeren. Hij wordt in binnen- en buitenland verspreid via de provinciale en stedelijke diensten, de buitenlandkantoren van Toerisme Vlaanderen, toeristische instanties, logies en via deelname aan beurzen en workshops. Ook de antiekbrochure en de regiofolder blijven beschikbaar om de toerist zo goed mogelijk te informeren.

De Sint bezoekt Gastama

Deze namiddag is de Sint op bezoek gekomen bij Gastama in PC Sint-Jan. Hij had een snoepzak en speelgoed bij (Lego, Playmobil) voor de kinderen van asielzoekers en vluchtelingen.

"We hebben alle gezinnen vooraf bezocht en persoonlijk uitgenodigd. Vandaar de immense respons: 90 kinderen van 35 gezinnen. De stedelijke Jeugddienst heeft ons gesponsord", vertelde kersverse voorzitter Ivo Cauberghe. 

Gastama heeft een nieuw bestuur samengesteld

Extra optreden Dë Bjètëls

De achtste theatershow, “Kièsmes met de Bjètels” mag rekenen op grote belangstelling.

VRIJDAG 22/12: UITVERKOCHT!!!

ZATERDAG 23/12:  BIJNA UITVERKOCHT

Ze hebben daarom beslist om op zaterdag 6 januari (Driekoningen) in de Velinx een EXTRA-VOORSTELLING te brengen, voor wie het niet haalde of er dan niet kon bij zijn of voor wie het nog een tweede keer wil beleven. Want het wordt een boeiende show met veel nieuw materiaal en hun beste klassiekers. Voor die extra-voorstelling zijn de eerste honderd kaarten ook alweer weg. Snel beslissen is de boodschap.

Intussen zijn van hun Bjètelboek, “40 tùngerse lidsjes”,al meer dan 250 exemplaren over de toonbank gegaan.

LOCATIE                    CC De Velinx Tongeren

TICKETS                     12€

RESERVATIE            www.develinx.be
telefonisch: 012/ 80.00.41 of aan de balie van de Velinx:                                 maandag  13u – 17u 
dinsdag 13u – 19u
wo./do.: 10u – 12u en 13u – 17u
vrijdag  10u – 12u

Boek over Tongerse RTT

Vanavond was in de Gasthuiskapel de boekvoorstelling  ’n telegram, een vergeten gebruik! ”

*Stefanie Sfingopoulos (Adviseur Erfgoed en Toerisme) heette de talrijke aanwezigen welkom.

*Schepen Gerard Stassen (Erfgoed en Sport) verzorgde de inleiding: "Flor heeft in deze publicatie het boeiend aspect van onze telegrafie blootgelegd. Hij gidst de lezer door dit stukje erfgoed. Vroeger werd een telegram verstuurd om iemand te feliciteren of te condoleren. Tegenwoordig gebeurt dit via sociale media en e-mail".  

*Auteur Flor Hansen kreeg het laatste woord: "Het duurde tot in 1952 vooraleer Tongeren een volwaardige telegraaf- en telefooncentrale kreeg. Het beschrijven van de interne werking en evolutie tot de sluiting in 1992 was een hele klus. Gelukkig kon ik terugvallen op Jo Gilissen, 'het levend fossiel van de RTT'. Ik ben ingelopen door de realiteit want eind december stopt Proximus met het verzenden van telegrammen. Het is dus reeds een 'erratum' aan dit boek.

*Omdat het pakjesavond is, werd de Sint uitgenodigd om aan iedereen een gratis exemplaar uit te delen. 
De publicatie is enkel verkrijgbaar bij Flor, Sint-Jansstraat 11, bus 4.