Tongeren vandaag

Nieuws

Budget 2018

Het schepencollege heeft deze middag het budget 2018 toegelicht/

Vanaf de begroting 2014 kan een begrotingsevenwicht gerealiseerd worden en dit bij gelijkblijvende personenbelasting (8,5 procent) en onroerende voorheffing (1.250 opcentiemen).  Doordat er gedurende de volledige legislatuur voorzichtig begroot werd, vertoont de rekening telkens een beter resultaat dan de begroting. De rekening 2016 sloot af met een overschot van 12.008.790 euro, terwijl slechts 1.045.622 euro begroot was.

Investeringen

Het huidige stadsbestuur heeft  deze legislatuur steeds het accent gelegd op investeringen. In het laatste bestuursjaar zal dit niet anders zijn. In 2018 zal de totale investeringsenveloppe 15 mio euro bedragen. De volledige realisatie van de geplande investeringsprojecten (tot 2020) bedraagt 26, 5 mio.
Globaal genomen werd er deze legislatuur voor afgerond 65 miljoen aan investeringen gedaan. Van die 65 miljoen werd slechts 1/3 (21.500.000 euro) met leningen gefinancierd. 
Het beleid van dit bestuur belast ook de volgende legislatuur niet. In 2019 zal de schuld zakken naar 40,36 miljoen. In 2020 zakt de schuld zelfs naar 37,02 miljoen.

De schuld per inwoner uit de jaarrekening 2015

  • Tongeren: 1.381 euro
  • Genk: 1.473 euro
  • Hasselt: 1.605 euro
  • Sint-Truiden: 1.627 euro
  • Bilzen: 1.796 euro

Exploitatie

De belangrijkste wijziging in het exploitatiebudget is de integratie van het GRM in het budget van de stad. De bijkomende uitgaven worden echter gecompenseerd door eenzelfde verhoging van de ontvangsten, waardoor het een budgetneutrale operatie is. De exploitatie-uitgaven, zonder rekening te houden met de exploitatie van het Gallo Romeins Museum stijgen met slechts 305.000 euro. Terwijl er toch een aantal nieuwe initiatieven volledig vervat zitten in 2018 (Teseum, Mulkenhal en zwembad).

Personeel

Bij de start van de legislatuur werd een reductie van 10 procent voltijdse equivalenten voorgesteld. Eind 2018 zullen er 10,8 procent minder VTE’s zijn. We zijn dan van 242,74 VTE’s naar 216,53 VTE’s geëvolueerd.

NIEUW IN 2018

Cultuur en Toerisme

Gallo Romeins Museum

Vanaf 1 januari 2018 wordt het museum volledig overgedragen van de Provincie Limburg naar de stad Tongeren. Tot dusver werd het GRM ingedeeld in de categorie ‘landelijk museum’. Tot dusver bracht het museum de geschiedenis van een regio in beeld die overeenkomt met de grenzen van onze provincie. Die willen we verruimen naar de vroegere grenzen van de ‘civitas Tungrorum’. Dit laat toe om Euregionaal aan de slag te gaan.

Het GRM verwierf naam en faam door zijn tijdelijke expo’s. Deze traditie willen we uiteraard voortzetten.  De voorbereidingen voor de volgende 3 tijdelijke tentoonstelling zijn inmiddels gestart. De eerstvolgende tijdelijke tentoonstelling(opening 12 oktober 2018) is ‘Stonehenge – The exhibition’. 

Stadsfestival MoMeNT

In 2018 komt er een vervolg op MoMeNT. In de volgende editie zullen we nog meer inzetten op de realisatie en presentatie van eigen producties.  

Toerisme  

Toerisme is een belangrijke economische factor voor Tongeren. Gemiddeld overnachten 40.000 toeristen op jaarbasis in onze stad (economische impact van 5,5 mio per jaar) in één van de 37 logiesverstrekkende bedrijven (met een totale logiescapaciteit van 488 bedden).

-          Archeologische site onder de basiliek – met deze realisatie zal het museumkwartier  voltooid zijn: het GRM, het Teseum (met zowel de schatkamer als de archeologische site) en de basiliek
-          Openstellen toren OLV-basiliek
-          De voltooiing van het volledige wandelroutenetwerk, m.a.w. 200 km wandelplezier op Tongers grondgebied
-          uitbouw natuurtoerisme in Kevie
-          de uitbreiding van het toeristisch fietsroutenetwerk met de aanleg van het fruitspoor
-          Gastronomie: Limburg telt 13 restaurants met Michelinsterren (3 in Tongeren). De bijhorende campagne Foodies Tongeren loopt verder in 2018.

Begijnhofkerk

De begijnhofkerk werd overgedragen van het AGB naar de stad Tongeren. Er werd een beheersplan opgemaakt dat noodzakelijk is om een betoelaging voor restauratie te verkrijgen. In 2018 staan de eerste dringende instandhoudingswerken ingepland. Hiervoor wordt een budget van 300.000 voorzien.

Economie, Middenstand

Plusplan blijft behouden

Het Plusplan heeft ontegensprekelijk een positieve invloed op de verbetering van het stadscentrum. In de begroting 2018 is 250.000 euro voorzien om het systeem van premies zoals omschreven in het Plusplan met nog een jaar te verlengen. In 2017 werden er 16 opstartpremies uitgereikt. De afgelopen 3 jaren werden er 50 renovatiepremies aangevraagd.

Bedrijven

In het nieuwe RUP wordt de uitbreiding van de KMO-zone Noord mogelijk gemaakt zonder inbreuk te doen aan het karakter van de omgeving. Er kunnen enkel kantoren, ambachtelijke en KMO-activiteiten met een lokaal karakter en met een beperkte omvang terecht. Het bestaande fruitspoor wordt gewaarborgd en er wordt door de aanleg van een brede groenbuffer optimaal rekening gehouden met bestaande woningen in het gebied.

Voor de uitbreiding van Tongeren-oost werd er een privépartner gevonden in Cordeel Group nv. De ontwikkelaar staat in voor de verwerving van alle gronden binnen het projectgebied en staat in voor de aanleg en ontsluiting van het gebied. Op Tongeren-oost zijn er vandaag 33 bedrijven gehuisvest, goed voor 1.857 werknemers.

Sport, Jeugd en kinderopvang

De voorbije jaren werden grote inspanningen geleverd op het vlak van infrastructuur voor zowel clubs als individuele sporters. De aandacht gaat nu meer naar de ondersteuning en organisatie van sportieve evenementen zoals de Ronde van Limburg en de Baloise Belgium Tour. 

In de zomer vonden 1.660 kinderen hun weg naar de Mulkenhal om deel te nemen aan speelpleinwerking. In de buitenschoolse kinderopvang worden dagelijks gemiddeld 126 kinderen opgevangen.

De Kevie

De stad investeert jaarlijks 30.000 euro om de Kevie uit te bouwen. Bij LSM (Limburg Sterk Merk) wordt in 2018 500.000 euro vrij gemaakt voor de uitbouw van natuurrecreatief toerisme in dit gebied. Er komen zichtbare toegangspoorten, een onthaalcentrum en een uitkijktoren. De bestaande fietsverbinding tussen Tongeren en Maastricht geeft de mogelijkheid aan de ca. 175.000 inwoners van deze regio om op een recreatieve manier elkaars regio te leren kennen en dus een (economische) meerwaarde te genereren.

Welzijnscampus De Motten

Op De Motten werden alle welzijnsdiensten geconcentreerd. Sociaal Huis De Semper, dienstencentrum De Piepel en het woonzorgcentrum zijn intussen vaste waardes. Het woonzorgcentrum breidde uit met 10 woongelegenheden, een nieuwe cafetaria. Nieuw voor 2018 is het Huis van het Kind. Hier zal sterk ingezet worden op het bestrijden van kinderarmoede. Het OCMW heeft deze legislatuur een vertrouwensband met meer dan 100 financieel kwetsbare gezinnen met kleine kinderen opgebouwd en ondersteunt deze gezinnen zowel financieel als immaterieel. Tongeren ontvangt als enige Limburgse stad een jaarlijkse subsidie van  84.000 euro voor ‘brede gezinsondersteuning’ 

Het sociaal huis De semper fungeert - naast haar belangrijke basisopdracht rond financiële en gespecialiseerde hulpverlening - steeds meer als de motor die het lokaal kansenbeleid bespreekbaar maakt, coördineert en afstemt. 

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame