Tongeren vandaag

Nieuws

Commissie 20/06

Tijdens de commissie van vanavond werden er 4 uiteenzettingen gehouden
* Schepen Marc Hoogmartens (Financiën) heeft de jaarrekening 2017 toegelicht:
- op kasbasis bedraagt de jaarrekening 14,8 mio
- de autofinancieringsmarge: 1,85 mio
- het resultaat exploitatiebudget: 5,384 mio
 de uitgaven: 37,7 mio dat is 2 mio minder dan gebudgetteerd door de lagere   personeelsuitgaven
- de ontvangsten: 43 mio
- de netto loonkost: 11,259 mio (zonder onderwijspersoneel)
- personeelsevolutie: 242,7 FTE in 2012 en 222,3 FTE in 2017
- investeringsbudget: -7,744 mio
- uitgaven evolutie: 9,2 mio
- investeringen: 9,2 mio : waarvan 2,87 mio voor leasing Mulkenhal; 500.000    voor openleggen Jeker; 483.000 onderhoud wegen
- de schuldportefeuille bedraagt 41,264 mio

* Algemeen Directeur Luc Houbrechts heeft de doelstellingen 2017 van de stad toegelicht:
- professionalisering van de diensten (bevorderingen van personeelsleden)
- update van de functiebeschrijvingen door externe dienstverlener
- integratie van het OCMW
- systeem voor interne controle ingevoerd
- uitbesteding opdrachten en taken  (ledigen van straatvuilbakken)
- waterbeheer: collectorwerken in Mal, Sluizen, Nerem, Vreren en Diets-Heur
- kleinschalige erosiebestrijdingswerken in Sluizen
- onderhoudsplan van erosiemaatregelen: controle wachtbekkens
- inventarisatie knelpunten: vai Meldpunt, brandweer, provincie
- meer aandacht voor zwakke weggebruiker
- veilige fiets- en voetgangersvoorzieningen: de kredieten voor de Ringlaan       zijn  voorzien
- heraanleg stoepen
- actieve participatie op vlak van fiets- en voetgangersveiligheid: via overlegmomenten
- invoering digitale parkeerkaarten

* Marlies Janssen heeft uitleg gegeven over de zorg voor woonkwaliteit
- renovatiepremie twv 10.00 euro: er 3 dossiers ingediend, waarvan 1 werd     goedgekeurd
- herbestemmingspremie: 1 dossier werd weerhoudne
- leegstand: 286 panden zijn geregistreerd
- verwaarlozing: 12 gebouwen en 3 met een risico voor de veiligheid
- ongeschikt/onbewoonbaar: 48 panden geregistreerd en 1 bevel tot sloping     door de burgemeester
- collectieve renovatie van Paspoel: van de 79 woningen uit 1963 doen 17 eigenaars mee
- werkgroep Woonkwaliteit: heeft 3x overleg gepleegd, er werden 39 dossiers besproken en 13 zijn opgelost
- woonruimte voor doelgroepen: er is meer behoefte aan kleine, goedkope wooneenheden
- bij bouwaanvragen wordt controle gedaan op de woonkwaliteit: 21 dossiers (165 wooneenheden) werden behandeld
- herbestemming: 6 projecten (40 wooneenheden)
- hergebruik van bouwgrond: 7 projecten (121 wooneenheden)
- sociale huisvesting: Woonzo heeft 27 extra woningen gerealiseerd, Land van Loon telde 97 woningen; Recht van voorkoop: 20 woningen

* Directeur Bert Leus heeft het Toerisme 2017 toegelicht:
- Missie: creëren van bijkomende tewerkstelling 
- de economische impact van het verblijfstoerisme bedroeg 5,7 mio 
- een toerist spendeert gemidd. 135 euro per persoon en per nacht en op logies is dat 78 euro per persoon en per nacht. Dit is ver boven het Limburgs gemiddelde
- aantal logies en overngen: 42.285 (in 2016)
- dagtoerisme: 31.871 baliebezoekers en 45.654 groepsbezoekers
- op dienstniveau: uitgave van fietskaarten, wandelkaarten, antiekbrochure
- de verschillende wandelroutes werden eenvormig bewegwijzerd; Citypass; Foodiess Tongeren; de jaarlijkse infobrochure
- promotievoering en vermarkting: via beurzen en workshops
- persrondleidingen uit China, Japan,...
- sociale media strategie via Facebook,...
- ons Toeristisch kantoor is 362 dagen per jaar open!!! 

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame