Tongeren vandaag

Nieuws

Flexactie

Zaterdagnacht werd in Tongeren een gecoördineerde controleactie (zgn. flexactie) uitgevoerd op een dancing annex sisha-bar. De controle ging uit van het stadsbestuur, en kaderde in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Limburg (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) en vond plaats in overleg met het parket Limburg. Ze vormt daarmee een volgende stap in de provinciale uitrol van de bestuurlijke aanpak.

De stad Tongeren voerde vandaag een controle uit op een danscafé en een sisha-bar. Discotheek Real (Luikersteenweg)

“Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen,” legt burgemeester Patrick Dewael uit. “Dergelijke exploitaties hebben een omgevingsvergunning nodig, en moeten voldoen aan de voorschriften inzake brandveiligheid en hygiëne. We kijken na of de uitbatingen aan die voorwaarden beantwoorden. We vinden het ook erg belangrijk dat de zaken in orde zijn met alle regels inzake sociale, economische en fiscale wetgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk de bedoeling de overlast die door dergelijke exploitaties wordt veroorzaakt, in te dijken”.

Volgende inbreuken werden vastgesteld : overtredingen op de rookwetgeving en op de tabakswetgeving, zwartwerk, inbreuken op de KBO-wetgeving en de wet op de prijsaanduidingen, en inbreuken op de BTW-wetgeving. In de sisha-bar werden CO-waarden gemeten die ver boven de toegelaten drempel lagen. De bar werd daarop onmiddellijk ontruimd en gesloten.

De bestuurlijke controles hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, drugshandel,  … zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.

De burgemeester juicht de ondersteuning door de inspectiediensten en het ARIEC toe : “Het is een meerwaarde dat we dergelijke fenomenen nu op provinciaal niveau kunnen benaderen. Als lokaal bestuur alleen is het moeilijker om een controle op deze schaal te organiseren. Bovendien is een bovenlokale en gecoördineerde strategie nodig om te voorkomen dat malafide netwerken zich gaan verplaatsen van gemeente naar gemeente.”

Het interdisciplinair controleteam bestond naast gemeentelijke diensten (milieu, veiligheid en preventie), ook uit controleurs van de FOD Volksgezondheid, Toezicht Sociale Wetten, RVA, RIZIV, RSVZ, BTW-controle, brandweer, en de economische inspectie. Ploegen van de lokale politie Tongeren begeleidden de controle. Eventueel opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket Limburg.

Flexactie? Een flexactie is een controle die plaatsvindt met flexibel samengestelde teams. Al naargelang het doel van de controle nemen andere diensten of controleurs aan de actie deel. De coördinatie is steeds in handen van de gemeente.

Bestuurlijke aanpak? De bestuurlijke aanpak houdt in dat een lokaal bestuur, vanuit haar eigen bevoegdheden maar in overleg met strafrechtelijke en fiscale partners, aan beeldvorming én handhaving doet om te voorkomen dat georganiseerde criminaliteit zich in het lokale weefsel zou kunnen nestelen.

ARIEC Limburg ? Het Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum Limburg heeft als opdracht de gemeentebesturen te ondersteunen met expertise en methodiek rond de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het levert juridische bijstand in de opmaak van besluiten en reglementen, volgt bovenlokale fenomenen op en levert bijstand bij de operationele uitvoering van acties op het terrein. Samen met het ARIEC Antwerpen werd het door de Minister van Binnenlandse Zaken opgericht als “proeftuinproject”. Mits positieve evaluatie kan de structuur van de ARIEC’s op termijn nationaal worden uitgerold.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame