Tongeren vandaag

Nieuws

Meer geld voor GRM

Het GRM krijgt de komende jaren meer geld: 700.000 euro i.p.v. 500.000!

Er zal ook nauwer samengewerkt worden met Maastricht en Luik om het GRM te promoten
Vlaams cultuurminister Sven Gatz en de beoordelingscommissie ‘landelijke musea’ hebben werkingssubsidies voorzien voor de beleidsperiode 2019-2023. Het advies van vernoemde commissie m.b.t. het Gallo-Romeins Museum luidde als volgt:

 • Inzake indeling: landelijke indeling                                                                                                 (opm. het GRM is al sinds 1999 binnen dit ‘niveau’ erkend)
 • Inzake werkingssubsidie 2019-2023: goed

 

De bevoegde administratie adviseerde aan de Vl. Regering om aan het Gallo-Romeins Museum voor de periode 2019-2023 een jaarlijkse subsidie toe te kennen t.b.v. 704.000€.  Tijdens de aflopende subsidieperiode 2014-2018 ontving het museum een jaarlijkse werkingssubsidie t.b.v. 489.000€.

 

 • Daarnaast stippen we nog enkele in het oog springende punten uit het (bredere) ‘advies’ van de commissie aan:
  • Uitdagingen/Werkpunten:  (1) de toekomstige vervanging van de permanente museumopstelling; (2) de ontwikkeling van een visie inzake duurzaamheid; (3) aandacht voor maatschappelijke en culturele diversiteit; (4) ontwikkelen van een visie en beleid op het vlak van participatie en digitaal cultureel erfgoed.
  • Sterktes: (1) ondanks de beperkte onderzoekscapaciteit realiseert het museum goede publicaties en neemt het voldoende een rol op als knooppunt voor archeologie; (2) de educatieve werking (met een sterke focus op scholen) en het tentoonstellingsbeleid (gestoeld op gedegen onderzoek) zijn sterke punten van het museum; (3) het museum realiseert tevens een mooi publieksbereik (en is hét museum in Vlaanderen voor scholen en gezinnen); (4) het museum beschikt over een coherente en geloofwaardige visie inzake het collectieprofiel en de verbreding hiervan; (5) de kwaliteit van het zakelijk beheer is zeer goed; (6) …
  • "We zullen deze middelen concreet aanwenden om weloverwogen tegemoet te komen aan de door de commissie geformuleerde adviezen en om (daarmee samenhangend) de bijkomende opdrachten die (t.a.v. musea) voorzien werden in het erfgoeddecreet zo goed mogelijk ter harte te nemen (bv. inzake educatieve werking, digitalisering, enz.)", weet burgemeester Dewael. 
 • Tegelijkertijd waken we erover dat de huidige ‘competenties/sterktes’ van het museum overeind blijven. We blijven daarom inzetten op de realisatie van kwaliteitsvolle en toegankelijke tijdelijke tentoonstellingen. Kortelings (opening = vrijdag 12 oktober ek.) openen we met  Stonehenge, Voorbij het Mysterie opnieuw een veelbelovende expo.  De nodige voorbereidingen worden momenteel getroffen zodat ook in 2019 [Dacia, Kruispunt van Culturen (werktitel)] en 2020 [Overzichtstentoonstelling Rom. Rijk / Topstukkencollectie i.s.m. British Museum] kwalitatieve tijdelijke tentoonstellingen worden gerealiseerd.

Op 1 januari 2018 nam de stad Tongeren het beheer van het Gallo-Romeins Museum over van de provincie Limburg.  "We streven wat deze instelling betreft niet minder dan het hoogst haalbare na.  We namen reeds enkele concrete beslissingen omtrent de toekomstige richting van het museum.  Hiermee komen we zelfs al enigszins tegemoet aan bepaalde aandachtspunten zoals geformuleerd door de commissie.

 Zo zullen we bijvoorbeeld het werkingsgebied van het museum verruimen.  We grijpen hiervoor terug naar de grenzen van het Romeinse bestuursdistrict ‘Civitas Tungrorum’.  Deze civitas (waarvan Tongeren de hoofdplaats was) omvatte naast grote delen van Vlaanderen en Wallonië ook een gedeelte van de provincie Nederlands Limburg.  Op die manier evolueren we tot een volwaardig Euregionaal museum en zetten we onze stad binnen diezelfde Euregio nog sterker op de culturele en toeristische kaart.

We breiden onze collectie uit en verzamelen voortaan objecten uit de voormalige Civitas.  We  knoopten daartoe reeds – met succes - verkennende gesprekken aan met partners in Maastricht en Luik alsook met de Région Wallonne.  We stelden quasi meteen na de overname een projectmedewerker aan die de historische grenzen van de Civitas Tungrorum scherper moet vaststellen.  Al dit werk vormt de basis voor een toekomstige vernieuwing van onze permanente museumopstelling.

De werking van het museum blijft bovendien niet beperkt tot een ruimte binnen de museummuren. In onze stad is een enorm archeologisch potentieel voorhanden! Zo is er het Romeinse grafveld, zijn er de overblijfselen van het voormalige aquaduct, de summiere sporen van Romeinse villa’s of het antieke stratenpatroon  …  Diverse ontsluitings- en valorisatieprojecten zijn m.a.w. mogelijk!  Dit museum zal daarom een belangrijke rol vervullen bij de toekomstige ontwikkeling en uitbouw van onze stad.

Het schepencollege stemde vandaag  overigens nog in met het indienen (bij Vlaanderen) van een omvangrijk subsidiedossier / projectaanvraag  dat voorziet in een digitale collectieregistratie met als uiteindelijk doel een verbetering inzake de (digitale) ontsluiting ervan.

Wij hebben m.a.w. het (goede) nieuws inzake de toegenomen werkingssubsidies niet afgewacht.  De afgelopen maanden namen wij reeds concrete maatregelen en initiatieven die tegemoetkomen aan de geformuleerde adviezen / de decretale taakstelling voor musea.

 Het dient evenwel gezegd dat deze adviezen en dus ook onze doelstellingen (voor de komende subsidieperiode 2019-2023) erg ambitieus zijn.  Er wordt zeer veel gevraagd van het museum en zijn team.  Voor een optimale uitvoering van specifieke taken moeten bovendien gerichte profielen / experten worden aangetrokken (bv. digitaal informatiemanagement). 

De verdere professionalisering van het museum is uiteraard een werk van lange adem, een voortdurend proces / evolutie", aldus Dewael.

 

Zoeken
Sponsors
  Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame