Tongeren vandaag

Nieuws

Zorgaanbod voor ouderen neemt toe

Door de vergrijzing worden de noden naar kwalitatieve ouderenzorg alsmaar groter.Tongeren bereidt zich voor op de toename van het aantal 65-plussers met een zwaardere zorgbehoefte. Zopas verleende het schepencollege nog gunstig advies aan de Senior Living Group voor de uitbreiding van het woonzorgcentrum Seniorenhof aan de Bilzersteenweg.

Patrick Dewael, burgemeester

“Cijfers van de Vlaamse Overheid tonen dat de meest recente vooruitzichten tussen 2017 en 2027 een stijging van het aantal 65-plussers voorziet van meer dan 22% - een sterkere groei dan in de voorbije 10 jaar (+18%). Hierdoor zal Vlaanderen in 2027 zo’n 288.000 65-plussers meer tellen dan in 2017. Dit impliceert een toenemende verouderingsgraad: het huidige aandeel van 20 procent 65-plussers in de bevolking zal oplopen tot 23% in 2027.”

De doorgezette veroudering is het gevolg van het gecombineerde effect van twee factoren. Enerzijds de grote groep van de babyboomers, waarvan de meesten zich in de komende jaren bij de 65-plussers voegen. Anderzijds is er de groeiende levensverwachting.

Jos Schouterden, schepen van Welzijn

“Ook in Tongeren zal de komende jaren het aantal ouderen stijgen en neemt de afhankelijkheidsratio toe. Wanneer het nodig is wordt er een beroep gedaan op zorgorganisaties of - voorzieningen.

In de zorgzone Zuid-OostLimburg of Limburg 3 is eind 2018 slechts 76,72% van de programmatie voor woonzorgcentra ingevuld. Voor Tongeren ligt dit percentrage op 81,11%. In haar omliggende gemeenten ligt dit lager, 74,11% voor Bilzen, 70% voor Hoeselt en 69% voor Riemst. Uitzondering is Voeren waar 87% van de programmatie is ingevuld.

Johnny Vrancken, schepen van Ruimtelijke Ordening

“De komende jaren zal het zorgaanbod in Tongeren nog toenemen door de uitbreiding van woonzorgcentrum Seniorenhof waar Senior Living Group 35 bijkomende woongelegenheden en een centrum voor kortverblijf van 3 plaatsen wil voorzien.”

“Tongeren stelt zich hierdoor op als stad die ook ouderen van de omliggende gemeenten wil helpen wanneer hun zorgzwaarte dermate toeneemt dat thuis wonen niet langer mogelijk is”, zegt Jos Schouterden.

Om het zorgaanbod beter af te stemmen op de complexer wordende zorgvragen nemen sommige woonzorgcentra het initiatief om hun zorgaanbod te wijzigen. Zij gingen hiervoor in op de oproep van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid om de voorafgaande vergunningen die zij in portefeuille hadden om te zetten in andere zorgvormen.

“Door de opstart van een oriënterend kortverblijf in 2022 zal in woonzorgcentrum De Motten het kortverblijf zich meer richten op senioren met een complexe zorgnood waar, door gerichte observatie, analyse en een gepaste doorverwijzing kan voorzien worden voor zorgbehoevende personen”, volgens Schouterden.

Hiernaast willen woonzorgcentrum De Motten en woonzorgcentrum Sint Franciscus zich nog meer richten op ouderen met een zwaardere zorgafhankelijkheid door de verhoging van het aantal RVT-Bedden.

“Ook zal Tongeren de komende jaren werk maken van een dementievriendelijk beleid. In Tongeren wordt een toename van het aantal personen met dementie verwacht van 45,80% tegen 2035. Personen met dementie en hun mantelzorgers botsen soms op obstakels die verholpen kunnen worden. Het creëren van verbondenheid is hierin ieders opdracht. Ook binnen de woonzorgcentra wordt hier hard aan gewerkt. VZW De Grauwzusters zal kortelings een officiële erkenning aanvragen als expertisecentrum voor jongdementie in Tongeren. Vijf jaar na opening van Vlaanderen eerste kleinschalige opvang voor deze doelgroep in ‘Het Anker’ willen zij intekenen op de nieuwe reglementering die de overheid voorziet”, besluit Jos Schouterden.

Zoeken
Sponsors
    Airco-Ropa RadioBOO
Het weer
Reclame